Personuppgiftspolicy

Akria AB organisationsnummer 559076-9732 är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som behandlas och hanteras i företaget i enlighet med EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR)

Akria AB (nedan kallad ”Akria” och ”vi”) säkerställer att dina personuppgifter behandlas med största möjliga integritet och skyddas på ett korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen.

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter som Akria hanterar och hur dessa personuppgifter hanteras.

Personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av Akria avser endast nödvändiga uppgifter som är relevanta för det uppdrag vi har att utföra. Personuppgifter innebär exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress som kan ge direkt eller indirekt information om en fysisk person. Uppgifter som vi behöver inhämta i syfte att kunna utföra det uppdrag vi har kan variera. Akria använder sig i största mån av kodade personuppgifter på sina klienter och brukare utifrån rådande sekretesslagstiftning.

Vems personuppgifter hanterar Akria

Det skiljer sig åt vilka personuppgifter som vi behöver inhämta beroende på vilket uppdrag vi har i förhållande till berörd person. Det kan avse kunder, klienter, uppdragsgivare, medarbetare eller vara någon samarbetspartner till oss. Det kan även röra sig om besökare på vår hemsida där man fyller i något av våra formulär.

För att kunna utföra de uppdrag vi har hanterar vi personuppgifter för:

  • kund
  • Klient
  • Uppdragsgivare
  • Anställda
  • Person som ansöker om arbete
  • Företrädare till våra kunder eller blivande kunder
  • Företrädare till våra klienter eller blivande klienter
  • Kontaktpersoner hos myndigheter, leverantörer och samarbetspartners
  • Kontakter via vår hemsida eller sociala medier

Hur hanteras samlad information

Vi hanterar inkomna personuppgifter enligt gällande lagstiftning. De begärda personuppgifterna inhämtas enligt grunderna för avtalsskrivelse och utifrån Akria förpliktelse gällande rådande lagstiftning för verksamheten. Vi inhämtar även uppgifter genom samtycke för exempelvis medverkan på våra sociala medier eller på vår hemsida. Akria har underleverantörer till exempel gällande it- och systemdrift och våra underleverantörer hanterar dina personuppgifter enligt lag i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Lagring av personuppgifter

Inhämtade personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt att personuppgifterna finns för att Akria ska kunna fullfölja sina åtaganden. Det kan även finnas lagstadgade lagringstider som kräver att vissa personuppgifter ska sparas även då vårt åtagande avslutats. Det kan innebära att vissa personuppgifter ska gallras medan vissa uppgifter ska sparas utifrån en rättslig grund. Vi kan komma att gallra vissa personuppgifter även under pågående uppdrag om ändamålet har förändrats och personuppgiftsbehandlingen inte längre är nödvändig.

Rätt till information

Du har enligt GDPR rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas hos oss och vid vilka situationer dina personuppgifter behöver användas. Vi ska alltid se till att dina personuppgifter uppdateras och är korrekta. Du har rätt begära kompletteringar av uppgifter och har rätt till rättelse. Om uppgifterna inte längre behövs, inte heller i något lagstadgat syfte, har du rätt att begära att dessa raderas. Du har rätt att få ut dina personuppgifter. Om du har invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter ska Akria kunna visa att det finns berättigande till att uppgifterna behöver behandlas för det uppdrag som råder mellan oss parter.

I annat fall ska dessa personuppgifter inte behandlas av oss.

Integritetsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet.

Om du har frågor som avser behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Akria på: personligassistans@akria.se eller på info@akria.se